โปรแกรมเอนกประสงค์ (Utility Program)

เป็นโปรแกรมที่ ช่วยทำให้การใช้งานต่างๆนั้นสะดวกมายิ่งขึ้นเช่นการ เรียงเอกสารข้อมูล การกำหนดคุณลักษณะต่างๆ หรือโปรแกรมที่สั่งให้ทำงานเฉพราะทาง