โปรแกรมประยุกต์ (Package Software)

เป็นโปรแกรมที่กำหนดคุณลักษณะเฉพราะทาง อาทิ โปรแกรมคำนวณต่างๆ กราฟฟิค แบะอีกหลากหลายโปรแกรมนั่นเอง